Všeobecné obchodní podmínky společnosti TZV CZ s.r.o.(dále jen „VOP“)

Obsah

 1. Vymezení pojmů
 2. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy
 3. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
 4. Práva z vadného plnění, reklamační řád
 5. Objednávka a uzavření smlouvy
 6. Podmínky plnění
 7. Cena služeb a platební podmínky
 8. Závěrečná ustanovení

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající poskytovaných služeb v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel pro firmy i jednotlivce Námi, tj. společností TZV CZ s.r.o., jako pověřené technické zkušebny Ministerstva dopravy.

VOP obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu §§ 1811 a 1820 občanského zákoníku a vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

VOP se stanou součástí uzavřené smlouvy a budou pro Nás i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosíme, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

Ustanovení, která se liší od těchto VOP, mohou být mezi námi ujednána písemně v příslušném dokumentu, jehož jsou tyto VOP nedílnou součástí (např. ve smlouvě o poskytnutí služeb), a tato odlišná ujednání musí být oběma smluvními stranami datována a podepsána, a v takovém případě se použijí před ustanoveními těchto VOP.

1. Vymezení pojmů

Služba

Službou se v těchto VOP rozumí jakákoli hospodářská činnost poskytovaná společností TZV CZ s.r.o. zákazníkovi, která může mít dle konkrétních okolností zejména podobu díla, kontrolní činnosti, testování, homologace, revize, auditu, školení, poradenské činnosti apod.

Jedná se zejména o služby s hmotným výsledkem:

 • Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel (včetně vícestupňové výroby),
 • Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěných vozidel,
 • Zajištění schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel,          
 • Elektronické předávání dat do databáze Ministerstva dopravy,
 • Zhodnocení stavu a předpokládaného vývoje technických předpisů v oblasti schvalování a provozu vozidel (rozsah a výstupy dle požadavku),
 • Tvorba technické dokumentace pro typové schvalování vozidel,
 • Tvorba statistik,
 • Zajištění typového schválení vozidel,
 • Zajištění vystavování, tisku a distribuce prohlášení o shodě (COC list) včetně jejich evidence;

a dále o služby bez hmotného výsledku, zejména:

 • Organizace školení pro potřeby úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti působnosti zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a zákona č. 13/1997 Sb. a jejich prováděcích právních předpisů.

Podrobné označení Služeb a jejich popis je vždy k dispozici na internetových stránkách společnosti TZV CZ s.r.o. www.technicka-zkusebna.cz. Samotná Služba je vždy podrobně specifikovaná v návrhu smlouvy, která může mít též formu obchodní nabídky zaslané za základě Vaší poptávky.

Služba s hmotným výsledkem

Jedná se o „službu provádění zkoušek a měření“ či o „službu schvalování“, jejichž hmotným výsledkem je, či má být vydání rozhodnutí příslušného úřadu nebo Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti, vystavení technického protokolu, certifikátu, osvědčení apod.

Služba provádění zkoušek a měření

Hmotným výsledkem – výstupem této služby je protokol pro zápis změny údajů do registru nebo protokol pro schválení technické způsobilosti.

Služba schvalování

Hmotným výsledkem – výstupem této služby je rozhodnutí příslušného úřadu nebo Ministerstva dopravy. Předmětem této služby je zajištění tohoto rozhodnutí na základě plné moci udělené Nám Zákazníkem a jeho zastupování ve správním řízení zahájeném na základě žádosti o vydání rozhodnutí podané u příslušného úřadu nebo Ministerstva dopravy. Podkladem pro toto rozhodnutí může být protokol vydaný Námi nebo jinou zkušebnou.

Plnění

Plněním se v těchto VOP rozumí služba.

Smluvní strany

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy společnost TZV CZ s.r.o. jako Poskytovatel. Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Zákazník.

Provozovatel

Smluvní vztah budete uzavírat se společností TZV CZ s.r.o., IČO 05688477, se sídlem Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38582 (dále také jen „TZV CZ“ nebo „Poskytovatel“); v případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat elektronickou poštou na adrese info@technickazkusebna.cz;

Další údaje o společnosti jsou:

Kancelář: Prokopka 176/2, 190 00 Praha – Vysočany

Provozovna:

Vedoucí zkušební laboratoře: tel.: +420 601 522 205

Jednatel společnosti: tel.: +420 601 166 965

email: info@technickazkusebna.cz

Identifikátor datové schránky: 6am9kqw

Zákazník:

Zákazníkem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Námi jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Spotřebitel

Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Jako Spotřebitel máte zejména právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku bez uvedení důvodů, dále právo na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací (vše za podmínek specifikovaných v těchto VOP) a dále máte právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo jsou průběžně poskytovány v rámci smluvní komunikace s ohledem na specifické požadavky zákazníka.

Účastník, Smluvní strana

Vy jako Zákazník a My jako Poskytovatel jsme Účastníky Smlouvy, jsme tedy její Smluvní stranou.

Smlouva

Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Smlouva je uzavírána buďto v listinné podobě podepsané smluvními stranami anebo přijetím objednávky podané zákazníkem dle podmínek stanovených v těchto VOP, kdy smlouvu tvoří cenová nabídka, její přijetí ze strany Zákazníka, objednávka a tyto VOP.

Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, nebo okamžikem bezvýhradného potvrzení obchodní nabídky společnosti TZV CZ Zákazníkem, nebo okamžikem přijetí poptávky Zákazníka, k níž jsou připojeny tyto VOP, nebo okamžikem započetí plnění společností TZV CZ na základě objednávky Zákazníka. Uzavřením smlouvy potvrzujete, že dáváte svůj souhlas s VOP a jsou jak pro Nás, tak pro Vás závazné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. O uzavření Smlouvy Vám na Vaši žádost zašleme e-mailem písemné potvrzení.

Smlouva uzavřená distančním způsobem

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme především e-mail. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitelská smlouva

Smlouva, ve které jako Zákazník vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Zákazníci. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Zákazník“ je uvedeno „Spotřebitel“).

V průběhu komunikace směřující k uzavření smlouvy máte možnost seznámit se s obsahem VOP, které jsou k dispozici na Našich internetových stránkách společnosti: www.technicka-zkusebna.cz.

Rozhodné právní předpisy

Platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Zákazníkem Spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.

Právní předpisy, kterými jsme povinni se v rámci provádění služby řídit jsou především:

 • Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.
 • ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
 • ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
 • MPA 10-01-… Metodický pokyn ČIA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 • MPA 80-01-… Metodický pokyn ČIA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

2. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Našich internetových stránkách a podle NOZ jsme je povinni Vám, jste-li v postavení Spotřebitele, poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na internetových stránkách nepovažuje).

Údaje o hlavních námi poskytovaných službách jsou uvedeny shora v části VOP – vymezení pojmů a dále jsou vždy rozvedeny přímo v popisu dané Služby na Našich internetových stránkách. Podrobný popis služby vychází z konkrétních potřeb Zákazníka a je vždy podrobně popsán ve smlouvě nebo cenové nabídce individuálně vypracované na základě konkrétní poptávky Zákazníka. Popisu Služby důkladně věnujte svou pozornost. V případě nejasností nás kontaktujte ještě před samotným uzavřením Smlouvy.

Údaje o Naší totožnosti jakož i veškeré kontaktní údaje jsme již uvedli výše. Adresa na níž může spotřebitel zaslat reklamaci či stížnost, jakož i pravidla pro vyřizování reklamací a stížností jsou uvedeny níže v příslušných článcích VOP.

Cena

Cena našich služeb je vždy závislá od požadavků zákazníka. Konečná cena je vždy uvedena ve smlouvě nebo cenové nabídce.

Se Spotřebiteli neuzavíráme smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění či smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s možností automatického prodlužování závazku.

Naše společnost nepřizpůsobuje ceny osobě Zákazníka na základě automatizovaného rozhodování.

Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Zákazník hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.

Způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění

Způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění jsou vždy sjednány individuálně dle potřeby Zákazníka. Jsou rozvedeny níže v příslušných článcích VOP a podrobně jsou vždy uvedeny ve smlouvě nebo cenové nabídce. Služby lze hradit klasickým bankovním převodem nebo v hotovosti při respektování zákonných limitů.

3. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě jeho výslovné žádosti jako Spotřebitele plnění poskytnuto.

V případě, že se rozhodnete využít svého práva odstoupit od smlouvy, můžete k odstoupení využít vzorový formulář anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy jako Spotřebitel odstupujete a jaké služby se odstoupení týká.

Pro odstoupení od smlouvy lze využit následující vzorový formulář:

„OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

TZV CZ s.r.o., Prokopka 176/2, 190 00 Praha – Vysočany

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí následujícího plnění:

stručný popis služeb/ zboží, datum objednání/ uzavření smlouvy

jméno, příjmení a adresa spotřebitele

datum a podpis spotřebitele“

Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete níže v příslušných článcích VOP.

4. Práva z vadného plnění

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

 • odpovídá jejímu popisu ve smlouvě nebo obchodní nabídce;
 • je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;
 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
 • je v souladu s požadavky právních předpisů.

Záruční doba na poskytované služby

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

Jaká práva z vadného plnění máte

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 • bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné);
 • přiměřenou slevu z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Vyřizování stížností a reklamací

Reklamaci podáváte, pokud se domníváte, že máme nedostatky v plnění smluvních podmínek, na kterých jsme se dohodli, nebo nesouhlasíte s tím, jak jsme provedli nějaký úkon.

Stížnost podáváte, pokud nejste spokojeni s jednáním našich pracovníků.

Pokud Vaše podání označíte nesprávně, nevadí to, i tak se jím budeme zabývat.

Stížnost nebo reklamaci lze podat na všechny činnosti a procesy, které Naše společnost TZV CZ s.r.o. realizuje v rámci svých obchodních aktivit, a za které odpovídá.

Stížnost nebo reklamaci může podat kterákoliv fyzická osoba, včetně Spotřebitele, nebo právnická osoba, která uplatňuje výhradu vůči činnostem nebo procesům společnosti TZV CZ s.r.o.

Stížnost nebo reklamaci podejte písemně na adresu TZV CZ s.r.o., kancelář Praha, Prokopka 176/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany, nebo elektronicky zasláním emailu na: info@technickazkusebna.cz. Stížnost nebo reklamaci můžete rovněž podat ve kterékoliv naší provozovně.

Aby mohlo být Vaše Podání řádně vyřízeno, je třeba uvést osobní údaje, podle kterých budeme schopni provést Vaši identifikaci a zejména tedy jméno a příjmení, nebo obchodní firmu a IČ, včetně uvedení Vašich aktuální kontaktních údajů.

V podání sdělte výstižnou formou co možná nejvíce podrobností o reklamovaném plnění či předmětu stížnosti.

Podání by tedy mělo obsahovat:

 • odkaz na smlouvu či cenovou nabídku, ke které se vztahuje,
 • označení všech rozhodných skutečností pro posouzení,
 • podrobné zdůvodnění Vaší nespokojenosti či namítaného pochybení,
 • podklady, na základě kterých bude možné oprávněnost podání posoudit.

Naše společnost eviduje všechny stížnosti nebo reklamace a předává je k posouzení vedoucímu zkušební laboratoře-inspekčního orgánu, popř. jednateli společnosti, který dále určí pracovníka odpovědného za další řešení stížnosti nebo reklamace.

Veškerá komunikace týkající se stížnosti nebo reklamace probíhá písemně z důvodu sledovatelnosti a prokazatelnosti učiněných kroků. O přijetí Vašeho podání budete informováni do deseti pracovních dnů od jeho přijetí. Pokud je to možné, budou Vám zároveň nastíněny kroky, které vykonáme při dalším postupu v řešení dané stížnosti nebo reklamace.

Pokud se stížnost nebo reklamace týká klienta společnosti TZV CZ s.r.o., coby Našeho subdodavatele služby, tohoto klienta informujeme a vyžádáme si jeho stanovisko v dané věci. O výsledku šetření pak kromě Vás informujeme i dotčeného klienta.

O stížnosti nebo reklamaci rozhodneme zpravidla do 30 dnů, v případě nutného prodloužení termínu budete o této skutečnosti vyrozuměni. Pokud nebudete spokojeni s výsledným řešení stížnosti nebo reklamace, případně se způsobem jejího vyřizování z pozice vedoucího zkušební laboratoře-inspekčního orgánu, můžete si vyžádat prošetření jednatelem společnosti.

Jednatel společnosti s konečnou platností rozhodne o řešení stížností nebo reklamace, přičemž může změnit rozhodnutí vedoucího zkušební laboratoře-inspekčního orgánu.

O podané reklamaci či stížnosti Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy Vámi bylo toto právo uplatněno, co je obsahem a jaký způsob vyřízení požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění jejího zamítnutí.

Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Mimosoudní vyřizování sporů Spotřebitelů

Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Objednávka a uzavření smlouvy

Poptávka

Před podáním objednávky můžete učinit nezávaznou poptávku našich služeb. Poptávku můžete učinit prostřednictvím e-mailu či telefonu. Poptávku nepovažujeme za objednávku služby.

Po obdržení poptávky vyhodnotíme, zda jsme schopni Vámi poptávanou službu realizovat, případně Vás požádáme o doplňující informace, bez kterých posouzení realizace nebude možné.

Budeme-li Vámi poptanou službu moci realizovat, zašleme Vám obchodní nabídku.

Obchodní nabídka

Obchodní nabídka bude obsahovat:

 • přesnou specifikaci Vámi poptaných služeb,
 • seznam dokumentů, které jsou nutné k úspěšnému provedení služby,
 • celkovou cenu bez DPH, údaje o splatnosti a informace o správních a jiných poplatcích, které nejsou součástí ceny,
 • předpokládaný termín zahájení prací,
 • tyto VOP či odkaz na tyto VOP.

Objednávka

Objednávka musí obsahovat bezvýhradnou akceptaci obchodní nabídky a dále zejména následující náležitosti:

 • jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou, IČ (případně i DIČ, pokud jste registrováni jako plátce DPH);
 • jméno, příjmení a celou adresu v případě, že jste spotřebitelem.

Objednávku můžete podat e-mailem, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky, nebo jiným způsobem, který na internetových stránkách společnosti umožňujeme.

Podáním objednávky se zároveň zavazujete poskytnout veškerou možnou součinnost k realizaci Vámi objednané služby.

Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Informace (potvrzení) o obdržení objednávky není svou povahou přijetím objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Uzavření smlouvy na základě objednávky

Zákazník přijímá obchodní nabídku objednávkou. Předem vylučujeme přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Nám doručeno Vámi podepsané přijetí obchodní nabídky.

Přijetí obchodní nabídky nesmí obsahovat dodatky nebo odchylky, výhrady, omezení nebo jiné změny. Za nepřijetí obchodní nabídky je považována i odpověď představující objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která podmínky obchodní nabídky podstatně nemění. Veškeré takovéto projevy jsou a budou vždy považovány za novou poptávku, nikoli za okamžik uzavření smlouvy.

Přijetím obchodní nabídky současně potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP.

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služby, ohledně které nelze odstoupit od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Po obdržení objednávky provedeme její kontrolu. Pokud je při této kontrole zjištěno, že podle objednávky nelze službu provést, zašleme Vám bez zbytečného odkladu písemně protokol o závadách podkladů.

Uzavření smlouvy ústně

Ústní smlouva je uzavírána ve výjimečných případech na přání Zákazníka. Ústní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je mezi námi ujednán její obsah a zároveň je Zákazníkem v plném rozsahu uhrazena cena nebo v okamžiku, kdy dojde k započetí s poskytováním služby (podle toho, co nastane dříve). Není-li smlouva uzavírána písemně, smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Na Vaši žádost Vám obsah smlouvy zašleme e-mailem nebo na Vámi uvedenou adresu. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Uzavření písemné smlouvy

Písemné smlouvy uzavíráme se zákazníky pro potřeby dlouhodobé spolupráce, přičemž obsah smlouvy je vždy individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých zákazníků. Pokud dojde k uzavření písemné smlouvy, jakékoli následné změny uzavřené smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

6. Podmínky plnění

Není-li sjednáno jinak, je místem plnění naše sídlo, kancelář nebo jakákoli provozovna, ve které bude plnění prováděno.

Není-li sjednán čas plnění, poskytneme službu v době přiměřené; pokud k provedení služby nutná součinnost státních orgánů či příslušných úřadů, neodpovídáme za prodlení způsobené v důsledku činností těchto orgánů a úřadů.

Je-li poskytováno plnění na základě dílčích objednávek zákazníka, a není-li stanoveno ve smlouvě či obchodní nabídce něco jiného, jsou objednávky a termíny plnění vůči Nám závazné až v okamžiku jejich akceptace.

Součinnost ze strany zákazníka

Zákazník je nám povinen při plnění smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména:

 • dostavit se ve stanoveném termínu k poskytnutí objednaných služeb a poskytnutí objednaných služeb umožnit;
 • sdělit veškeré informace, předat veškeré podklady a dokumenty, které mohou mít vliv na plnění; za úplnost a správnost takových informací a dokumentů odpovídá výlučně Zákazník;
 • není-li místem plnění Naše sídlo nebo provozovna poskytnout přístup do prostor, kde mají být služby poskytovány a zajistit, že plnění bude poskytováno za splnění bezpečnostních, hygienických, požárních a dalších obecně závazných právních předpisů, a je-li to nezbytné k plnění, rovněž zajistit dodávky elektrické energie, osvětlení a jiných nezbytných služeb.

Nesplní-li zákazník povinnost k poskytnutí součinnosti, neocitáme se v prodlení s plněním služby.

Při poskytování služby jsme oprávněni využít subdodavatele, za jehož činnost však odpovídáme, jako bychom plnili sami.

Převzetí plnění

V případě služeb bez hmotného výsledku se má plnění za bez výhrad převzaté nejpozději ukončením služby.

V případě služeb s hmotným výsledkem se má plnění za převzaté nejpozději s převzetím hmotného výsledku; hmotný výsledek služby není považován za zboží. V případě, že je hmotný výsledek služby jako zásilka zasílán Zákazníkovi na jeho pokyn na jím určené místo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb, má se za to, že plnění bylo Zákazníkem převzato třetí pracovní den po odeslání, byla-li však zásilka odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Zákazník je povinen při převzetí zásilky uvést písemně své případné výhrady. V opačném případě se má za to, že plnění převzal bez výhrad.

Zákazník je povinen převzít nebo přijmout plnění v ujednané lhůtě a není-li taková lhůta ujednána, pak neprodleně po doručení výzvy k převzetí. Zákazník není oprávněn odmítnout převzetí či přijetí plnění pro jeho drobné vady v případě, že takové vady podstatně neomezují zákazníka v užití plnění. Nepřevezme-li Zákazník ve stanovené lhůtě plnění nebo odmítne-li jej neoprávněně převzít nebo přijmout, má se takové plnění za převzaté okamžikem uplynutí lhůty k převzetí.

V případě služeb, jejichž předmětem je nezávislé a nestranné posouzení stavu věci nebo osvědčení určitých skutečností (zejména kontrolní činnost, testování, homologace, revize, audit apod.), negarantujeme Zákazníkovi pozitivní výstup ani jiný výsledek takových služeb; v případě, že po negativním výsledku služby provedeme na žádost Zákazníka službu opakovaně, jedná se o novou službu, za kterou Nám náleží úplata dle sjednaných cenových podmínek.

7. Cena služeb a platební podmínky

Ceník

Ceník společnosti je platný vždy pro daný kalendářní rok. Ceny uvedené v ceníku jsou určeny jen pro individuálně oslovené zákazníky. Ceník není určen pro Spotřebitele.

Pokud je cena v ceníku stanovená v rozmezí, pak bude vždy konkretizována v rámci smluvní komunikace dle zadání Zákazníka.

Ceny uvedené v ceníku jsme oprávněni měnit, o čemž Vás vyrozumíme přinejmenším 15 dnů před nabytím účinnosti změny. Případná změna ceníku se však nevztahuje na služby objednané na základě objednávek prokazatelně doručených přede dnem takové změny.

Cenu služeb stanovíme individuálně vždy na základě konkrétní poptávky s ohledem na potřeby Zákazníka.

Zákazník je povinen zaplatit za poskytnuté služby cenu za podmínek a ve výši stanovené ve smlouvě, obchodní nabídce nebo Ceníku účinném v době poskytnutí služby nebo za předem dohodnutou cenu.

Součástí ceny zpravidla nejsou správní a jiné poplatky, cestovní a jiné náklady. Informace o skladbě ceny a souvisejících nákladech jsou vždy Zákazníkovi sděleny před započetím realizace služby.

Ke konečné ceně služby bude přičtena daň z přidané hodnoty (DPH) podle platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V případě obchodní nabídky je cena platná jen po dobu určenou v obchodní nabídce.

Cenu za námi poskytnuté služby uhradíte převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v daňovém dokladu – faktuře či v e-mailu, který Vám zašleme. Právo fakturace vzniká vždy nejpozději po převzetí plnění.

V případě dlouhodobého nebo opakovaného plnění bude fakturace probíhat měsíčně za souhrn poskytnutého (i dílčího) plnění v daném měsíci.

Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání celé příslušné částky na Náš bankovní účet.

Platba služby je možná jen v českých korunách (Kč). Po předchozí domluvě je možná i platba v EUR.

V námi určených případech si vyhrazujeme právo požadovat zálohu. Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). V případě Vašeho prodlení s úhradou ceny služby si vyhrazujeme právo pozastavit další dohodnuté dodávky služeb, a to až do okamžiku úhrady všech Vašich splatných závazků.

8. Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. O veškerých změnách jsme povinni Vás včas informovat. Rozhodující je však vždy závazné to znění VOP, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

Nesouhlasí-li Zákazník se změnami VOP, je oprávněn ve lhůtě 30 dní od doručení oznámení o změně VOP Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Poskytovateli. Zákazník bere na vědomí, že pokud Smlouvu s ohledem na změny VOP nevypoví podle předchozí věty, jsou změny VOP účinné ke dni uvedenému v oznámení o změně VOP.

Tyto VOP jsou účinné od 01.06.2024.

Ing. Dagmar Haladová, v.r.

jednatel společnosti

TZV CZ s.r.o.

»